วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การพึ่งพาอาศัยกัน        การพึ่งพาอาศัยกัน  คือ ความเข้าใจตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันของผู้คน ถิ่นฐาน เศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจสภาวการณ์ในระดับโลก สามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความซับซ้อนได้ และช่วยเหลือกันในยามทุกข์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น